ແຈ້ງການ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ເລກທີ 57 /ກຄສງ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ແຈ້ງການ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 57 /ກຄສງ ລະບຸວ່າ: ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກໍາທຸກປະເພດເປັນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ.
#ອ່ານເນື້ອໃນ

ແຈ້ງການ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ເລກທີ 57 /ກຄສງ

ແຈ້ງການ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວເລກທີ 57 /ກຄສງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ່ 9 ກຸມພາ 2019

ແຈ້ງການເຖິງ: ຜູ້ປະກອບການ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ, ພະນັກງານ,ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ເລື່ອງ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ດຳເນີນທຸລະກາເປັນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ.

– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2018;– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຂລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014;

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ສະບັບ ເລກທີ່ 1041/ທຫລ, ລົງວັນທີ25 ພະຈິກ 2016.

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ຊາບວ່າ; ໃນໄລຍະຜ່ານມາສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນບ]ລະກິດ ຈາກທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ 05ຮູບແບບ ຄື:

– ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງີນຝາກ(ສກຈຮ): ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນທີ່ລະດົມເງິນຝາກທົ່ວໄປຈາກ ມວນຊົນ, ປ່ອຍເງິນກູ້ຈຸລະພາກ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນຈຸລະພາກອື່ນໆ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ;

– ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ: ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນທີ່ປ່ອຍເງິນພາກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນທົ່ວໄປ:

— ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ(ສສງ): ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການ ຮັບເງິນຝາກ ແລະປ່ອຍເງິນກູ້ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ;

– ໂຮງຊວດຈຳ: ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອດ້ວຍການຮັບຊວດຈຳສັງຫາລິມາຊັບ;

– ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ: ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ໂດຍຜ່ານສັງຫາລິມາຊັບ.

ບັນດາສະຖາບັນການເງິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ຊ່ວຍປັບປຸງຊີ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງທະນາຄານໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອດຳ ເນີນທຸລະກິດ. ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານຈຳນວນໜຶ່ງ ລັກລອບດຳເນີນທຸລະກຳເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຊຶ່ງໄດ້ແອບອ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼົງເຊື່ອວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນຂໍ້ມຸນໃຫ້ບັນດາທ່ານມີສະຕິລະວັງຕົວຂຶ້ນຕື່ມ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ ອອກແຈ້ງການມາຍັງບັນດາທ່ານເພື່ອຮັບຊາບວ່າ: ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກຳທຸກປະເພດເປັນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າຫາກທ່ານ ພົບເຫັນສະຖາບັນການເງິນໃດດຳເນີນທຸລະກໍເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດແຈ້ງຂໍ້ມູນມາຍັງ ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ເພື່ອຈະໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການຕໍ່ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບ ແລະກົດໝາຍ.

ທ່ານສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ທີ່

www.bol.gov.la ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຈາກກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ໃນໂມງລັດຖະການ, ໂທລະສັບ: 021 265712 ຫຼື 021265715.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.