ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນ ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍເຖິງ 419 ຮ້ານ!!!

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນ ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍເຖິງ 419 ຮ້ານ!!!

ລາຍຊື່ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນປີ 2021 ມີ ຈຳນວນ 419 ຮ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.